Kursplan

Missbruk och beroende

Kurskod
GSA2XN
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Socialt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-09-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-09-08.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera begrepp inom missbruks- och beroendeområdet
 • förstå uppkomsten av skadligt bruk, missbruk och beroende ur ett samhälleligt och individuellt perspektiv
 • förstå hur olika droger påverkar människan ur ett biologiskt och psykologiskt perspektiv
 • förstå hur statistiska metoder kan bidra till en evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendeområdet.

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera hur samhälleliga, biologiska och individuella faktorer påverkar utvecklingen av skadligt bruk, missbruk och beroende
 • förstå och tolka aktuell forskning inom missbruks- och beroendeområdet
 • beskriva olika behandlingsmodeller inom missbruk och beroende och motivera för- och nackdelar med olika metoder
 • presentera och tolka statistik inom missbruks- och beroendeområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • värdera olika synsätt och behandlingsmodeller inom missbruks- och beroendeområdet utifrån individens behov
 • värdera information inom kunskapsområdet missbruk och beroende utifrån forskning, lagstiftning och statistik
 • reflektera över hur lagstiftning och riktlinjer påverkar arbetet med personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Innehåll

Kursen är en grundläggande kurs om missbruk och beroende. I fokus står förståelsen av hur missbruk och beroende uppstår i ett samspel mellan samhälleliga och individuella faktorer. Valet av olika behandlingsmetoder utifrån individens behov tas upp, liksom gällande lagstiftning inom området. Kursen behandlar vidare statistik och forskning om skadligt bruk, missbruk och beroende och hur den kan tolkas, samt dess relevans för praktiskt socialt arbete och forskning.

Kursen innehåller 2 hp vetenskaplig metod.

Examinationsformer

 • Aktivt deltagande i seminarier.
 • Skriftliga inlämningsuppgifter i grupp och/eller invididuellt.
 • Individuell salstentamen.

Arbetsformer

Se kurshandbok.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

 • Seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, salstentamen, 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Socialrätt I, 7,5 hp och Välfärdsinsatser och brukarperspektiv, 15 hp

Övrigt

Kursen ingår i Socionomprogrammet. Kursen överlappar GSA24Y.