Kursplan

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Kurskod
GSA2GZ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-01-18.
Reviderad
Reviderad 2020-06-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-06-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för begrepp, idéer, arbetssätt och teoretiska grunder i kognitiv beteendeterapi
  • beskriva och reflektera över relationen mellan samtalsrådgivare och patient/klient i terapisituationen
  • redogöra och visa förståelse för olika samtalstekniker inom kognitiv beteendeterapi.

Innehåll

I kursen studeras och behandlas historik, grunder och förhållningssätt inom kognitiv beteendeterapi. Betoningen i kursen kommer främst ligga på att förstå inlärningspsykologiska funktioner för att möjliggöra beteendeförändring, samt förhållningssätt inom kognitiv beteendeterapi. Utöver detta ingår tekniker och övningar för att identifiera och medvetandegöra tankar, känslor och beteende. Deltagarna får träna på enklare beteendeanalys, samt vissa samtalsövningar och förhållningssätt inom kognitiv beteendeterapi.

Examinationsformer

Examination sker genom seminarium samt skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar och seminarier med samtalsövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
  • Tentamen, seminarium, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar SA1028.