Kursplan

Forskningsmetoder och vetenskaplighet i socialt arbete

Kurskod
GSA2E3
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.
Reviderad
Reviderad 2023-09-13.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2023-09-13.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa fördjupade kunskaper om olika former av forskningsdesign och metoder vilka är lämpliga för kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt för forskning
 • visa fördjupade kunskaper om olika former av dataanalys som är lämpliga för kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt för forskning
 • beskriva styrkor och svagheter hos olika former av forskningsdesign och metoder

Färdigheter och förmåga


Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • sammanfatta kunskapsläget och identifiera ett problemområde med relevans för socialt arbete
 • formulera forskningsfrågor utifrån teori och tidigare forskning
 • välja en forskningsdesign som är lämplig för valda forskningsfrågor
 • planera en forskningsstudie med relevans för socialt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • presentera och försvara en forskningsplan vad gäller lämplighet och genomförbarhet
 • värdera en forskningsplan vad gäller tillförlitlighet och validitet/trovärdighet.

Innehåll

I kursen studeras forskningsmetoder som är relevanta för socialt arbete. I kursen ingår att utveckla och planera en egen forskningsstudie med forskningsfrågor som är relevanta för socialt arbete, motivera och förklara valet av studiedesign, strategi och metoder samt opponera på andra studenters forskningsplaner.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier och en skriftlig forskningsplan.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

 • Seminarier, 1 hp, U-G
 • Skriftlig forskningsplan, 6,5 hp, U-VG

Förkunskapskrav

 • Introduktion till vetenskapligt arbete 7,5 hp, Socialpolitikens betydelse för socialt arbete 7,5 hp, Välfärdsinsatser och brukarperspektiv 15 hp, Försörjning, rehabilitering och aktivering i socialt arbete 7,5 hp, Perspektiv på våld 7,5 hp samt Utredning i socialt arbete 7,5 hp eller Arbetsmetoder i socialt arbete 7,5 hp

Övrigt

Kursen ingår i Socionomprogrammet. Kursen motsvarar GSA27Z.