Kursplan

Psykologiska perspektiv på socialt arbete

Kurskod
GSA27Y
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-12.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa grundläggande kunskaper om:

 • psykologi som vetenskapligt ämne
 • olika psykologiska teoritraditioner
 • psykologisk utvecklingsteori
 • psykologisk anknytningsteori
 • olika miljöfaktorers inverkan på individens psykologiska utveckling.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

 • tillämpa utvecklingspsykologiska teorier
 • tillämpa livsloppsperspektiv i analyser av personliga utvecklingsstadier på individnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

 • reflektera över psykologins bidrag till att förstå sociala problem
 • reflektera över psykologiska aspekter vad gäller ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete.

Innehåll

Denna kurs utgör en introduktionskurs i psykologi för socionomer. Den ger en överblick över olika traditioner och centrala områden inom psykologiämnet. Den behandlar också frågor om psykologins bidrag i det sociala arbetet.

 • Kursen innehåller 1,5 hp PPU (Personlig och professionell utveckling)


Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt individuell hemtentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

 • Hemtentamen, 6,5 hp, U-VG
 • PPU (Personlig och professionell utveckling), 1 hp, U-G

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

Övrigt