Kursplan

Perspektiv på våld

Kurskod
GSA24U
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Vårdområdet, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Socialt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-09-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-01-21.
Reviderad
Reviderad 2018-10-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2018-10-19.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på våld
 • visa kunskap om hur intersektionella faktorer påverkar barns, kvinnors och mäns livsvillkor
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och om våld i nära relationer
 • beskriva konsekvenser av mäns våld mot kvinnor och barn på individ-, organisations- och samhällsnivå
 • redogöra för olika stödjande interventioner för kvinnor och barn
 • visa insikt och förståelse för olika former av utsatthet, samt konsekvenser av hedersrelaterat våld och förtryck.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att tillämpa relevanta författningar
 • genomföra informationssökning rörande en specifik fråga som är relevant inom området våld samt sammanfatta huvudresultaten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt i kvinnors och barns utsatthet i nära relationer med våld
 • reflektera över genuskonstruktioner och våld
 • visa insikt i betydelsen av professionellt bemötande och förhållningssätt när det gäller våldsutsatta individer.

Innehåll

Kursen belyser olika teoretiska perspektiv på våld och våldets uppkomst samt olika förklaringar till relationellt våld i allmänhet och mäns våld i synnerhet. I kursen behandlas kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn samt hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheternas ansvar och regelverk lyfts samt vikten av ett professionellt bemötande av kvinnor och barn som är utsatta för våld. I kursen fokuseras vetenskaplig informationssökning i databaser samt genomförande och sammanställning av en litteratursökning inom ett avgränsat frågeområde som relaterar till våld.

 • kursen innehåller 1,5 hp vetenskaplig metod
 • kursen innehåller 1 hp PPU (personlig och professionell utveckling)

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och studiegruppsuppgifter samt individuell hemtentamen.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och studiegruppsarbete.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

 • Seminarier, inlämningsuppgifter, studiegruppsuppgifter, hemtentamen, 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Socialrätt I, 7,5 hp och Välfärdsinsatser och brukarperspektiv, 15 hp

Övrigt

Kursen ingår i Socionomprogrammet.