Kurs GSA24U

Perspektiv på våld

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Socialt arbete

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på våld
 • visa kunskap om hur intersektionella faktorer påverkar barns, kvinnors och mäns livsvillkor
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och om våld i nära relationer
 • beskriva konsekvenser av mäns våld mot kvinnor och barn på individ-, organisations- och samhällsnivå
 • redogöra för olika stödjande interventioner för kvinnor och barn
 • visa insikt och förståelse för olika former av utsatthet, samt konsekvenser av hedersrelaterat våld och förtryck.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att tillämpa relevanta författningar
 • genomföra informationssökning rörande en specifik fråga som är relevant inom området våld samt sammanfatta huvudresultaten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt i kvinnors och barns utsatthet i nära relationer med våld
 • reflektera över genuskonstruktioner och våld
 • visa insikt i betydelsen av professionellt bemötande och förhållningssätt när det gäller våldsutsatta individer.