Kursplan

Introduktion till rysk opera 2

Kurskod
GRY325
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2023-01-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-01-23.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om den ryska operans utveckling från 1917 och fram till efterkrigstiden.
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för den ryska operans utveckling samt dess karakteristiska drag från 1917 och fram till efterkrigstiden
  • analysera ett urval av ryska 1900-talsoperor
  • placera de studerade musikaliska verken i 1900-talets historiska och politiska kontext
  • diskutera operagenrens villkor i förhållande till den politiska makten
  • redogöra för och problematisera den ryska 1900-talsoperans relation till den klassiska ryska litteraturen.

Innehåll

Kursen behandlar den ryska operans utveckling från 1917 och fram till efterkrigstiden såsom en av de viktigaste konstarterna i den ryska och den sovjetiska kulturen. Kursen syftar till att ge en bild av den ryska operans nya villkor till följd av modernismens genomslag samt de politiska omvälvningarna som ägde rum på 1900-talet. Valda verk av Rachmaninov, Stravinskij, Sjostakovitj samt Prokofjev analyseras i en bred historisk, politisk och kulturell kontext. I kursen belyses och diskuteras relationen mellan den ryska 1900-talsoperan och den klassiska ryska litteraturen. Inom kursen övas förmågan att analysera musikaliska verk utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Examinationsformer

  • Aktivt deltagande i seminarier
  • Skriftlig essä

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betyg rapporteras enligt följande:

  • Seminarier - 6 hp | U–VG
  • Essä - 1,5 hp | U–VG

Behörighet

  • Introduktion till rysk opera 1, 7,5 hp

Övrigt

Kursens undervisningsspråk är svenska.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.