Kursplan

Rysk litteratur: från bok till film

Kurskod
GRY2KC
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-10-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-10-27.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • analysera filmiska adaptioner i förhållande till deras ryska litterära förlagor
  • redogöra för filmens och litteraturens skilda berättartekniska förutsättningar
  • diskutera samband mellan historisk kontext och adaption av ryska litterära verk
  • diskutera ett urval filmatiseringar och deras betydelse i den ryska kulturen samt för receptionen av den ryska kulturen utomlands.

Innehåll

I kursen studeras ett urval filmatiseringar av ryska skönlitterära verk från 1800- och 1900-talet. Därtill diskuteras filmkonstens betydelse för den ryska kulturen. Kursen introducerar adaptionsteori samt adaptionsanalys, varvid de olika mediernas berättartekniska förutsättningar jämförs. Kursen belyser delar av den ryska film- och litteraturhistoriska utvecklingen, med visst fokus på mottagandet av såväl film som litteratur.

Examinationsformer

Den studerande examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt en essä.

Arbetsformer

Svenska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Aktivt deltagande i seminarier - 5 hp
Modul 2: Skriftliga inlämningsuppgifter samt essä - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet