Kursplan

Sovjetisk och postsovjetisk science fiction-film

Kurskod
GRY2KA
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-10-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-10-27.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för sovjetisk och postsovjetisk science fiction-film och dess utmärkande drag
  • redogöra för centrala namn och teman inom genren
  • analysera ett urval av sovjetiska samt postsovjetiska science fiction-filmer, deras historiska betydelse och kulturella inflytande
  • diskutera hur centrala epoker i Rysslands 1900-talshistoria reflekteras i science fiction-film.

Innehåll

Kursen behandlar ett urval av sovjetiska och postsovjetiska science fiction-filmer. I kursen belyses och diskuteras science fiction-filmens framskjutna plats bland andra ryska filmgenrer och dess skilda funktioner under Rysslands olika historiska epoker. Valda filmer diskuteras ur kulturella, historiska och ideologiska perspektiv. Kursen ger inblick i genrens utveckling i Sovjetunionen och det postsovjetiska Ryssland, dess återkommande teman och bilder av samhällelig och politisk utveckling.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt genom en essä.

Arbetsformer

Svenska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Seminarier – 6 hp
Modul 2: Essä – 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet