Kursplan

Introduktion till rysk opera 1

Kurskod
GRY2HL
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-08-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-28.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för den ryska operans huvudperioder från 1830-talet och fram till 1917
  • redovisa den ryska operans centrala roll, utveckling samt dess karakteristiska drag
  • analysera ett urval av ryska operor och deras historiska betydelse
  • placera de studerade musikaliska verken i en bred historisk, kulturell och politisk kontext
  • redogöra för den ryska operans relation till den ryska litteraturen.

Innehåll

Kursen behandlar den ryska operan under 1800-talet och fram till 1917 såsom den ledande genren inom rysk musik och en av de viktigaste konstarterna i den ryska kulturen. Kursen syftar till att ge en bild av hur den ryska operan har utvecklats under specifika historiska förhållanden och vilken roll den har spelat för rysk kultur. Valda verk av Tjajkovskij, Musorgskij, Rimskij-Korsakov samt Glinka analyseras i en bredare historisk, politisk och kulturell kontext. I kursen belyses och diskuteras relationen mellan den ryska operan och den ryska litteraturen samt operans plats i det ryska samhället. Inom kursen övas förmågan att analysera musikaliska verk utifrån vetenskapligt perspektiv.

Examinationsformer

Den studerande examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier samt genom en skriftlig essä.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier. Svenska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Seminarier - 6 hp
Modul 2: Essä - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet