Kursplan

Introduktion till rysk film

Kurskod
GRY2FV
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerade kunna:
  • redogöra för grundläggande drag i den ryska filmhistoriens huvudperioder från 1900-talet till nutid
  • redogöra för centrala namn och genrer i rysk filmindustri under olika perioder
  • analysera ett urval av ryska filmer, deras historiska betydelse och deras kulturella inflytande under aktuella perioder
  • diskutera hur centrala epoker i rysk, sovjetisk, sensovjetisk och postsovjetisk historia reflekteras i rysk film.

Innehåll

Kursen behandlar betydelsefulla verk i rysk film från 1900-talets början till och med nu i relation till samhälleliga förändringar. De perioder som diskuteras är åren före ryska revolutionen, de första åren av sovjettiden, Chrusjtjovs töväder, stagnationen, perestrojkan, det första postsovjetiska årtiondet samt den samtida perioden efter år 2000 och framåt. Valda filmer diskuteras ur kulturella, historiska och ideologiska perspektiv. I kursen belyses och diskuteras hur rysk filmindustri återspeglar och framställer den samhälleliga och politiska utvecklingen, hur film fungerat som ett propagandaverktyg, hur ryska filmproducenter försökt förmedla sitt eget budskap mellan raderna samt filmkonstens plats i det ryska samhället. Inom kursen övas förmågan att författa en skriftlig essä.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier samt genom en skriftlig essä.

Arbetsformer

Svenska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 2 moduler.

Betygsrapportering:
Modul 1: Perioden 1908-1980 – 6 hp
Modul 2: Perioden 1980 och framåt – 6 hp
Modul 3: Essä – 3 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter GRY28S samt GRY2B2.