Kursplan

Ryska V: Kandidatexamensarbete

Kurskod
GRY2BS
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2019-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-10-09.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • utifrån en problemställning relaterad till rysk litteratur, kultur eller det ryska språket självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant vetenskapligt material
  • inom en given tidsram genomföra en självständig litteraturvetenskaplig, kulturvetenskaplig eller språkvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning samt argumentation som vilar på väl genomförda litteratur-, kultur- eller språkvetenskapliga analyser
  • tillämpa ett vetenskapligt skrivsätt och använda gängse formalia för vetenskaplig text
  • skriftligt såväl som muntligt, på ryska, engelska eller svenska, presentera och argumentera för egna resultat
  • beakta forskningsetiska normer
  • analysera, värdera och diskutera andras och egna vetenskapliga arbeten genom att i form av tydlig konstruktiv kritik peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Inom kursens ram författas en vetenskaplig studie på ryska, svenska eller engelska om ca 10000 - 15000 ord utifrån en väl avgränsad litteraturvetenskaplig, kulturvetenskaplig eller språkvetenskaplig problemställning med anknytning till ryskspråkig litteratur, kultur eller det ryska språket. Uppsatsens inriktning och ämne väljs i samråd med handledaren. Vid kursens slut försvaras det färdiga examensarbetet vid ett offentligt seminarium.

Examinationsformer

Examination sker genom ett vetenskapligt examensarbete, försvarande av den egna texten samt opponering på en annan studerandes examensarbete.

Arbetsformer

Undervisningen består av seminarier och individuell handledning. Som undervisningsspråk används ryska, svenska eller engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 120 hp i ryska, inklusive kursen Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande, 7,5 hp på grundnivå

Övrigt

Ersätter RY2014.