Kursplan

Ryska IV: Rysk litteratur mellan 1917 och 1991

Kurskod
GRY2B4
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-09-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för utvecklingen av den ryska litteraturen från 1917 och fram till 1991
  • tolka och analysera litterära verk från perioden, deras historiska betydelse och deras kulturella inflytande
  • diskutera hur samhälleliga förändringar i Rysslands historia reflekteras i litterära texter
  • självständigt formulera en frågeställning till en kortare vetenskaplig uppsats
  • använda teorier och metoder i en avgränsad studie som presenteras i uppsatsform
  • kritiskt granska en annan uppsats.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till den ryska litteraturen från 1917 och fram till 1991. Under kursens gång studeras betydelsefulla ryska litterära texter, som läses i översättning, kopplat till centrala perioder i Rysslands historia. Valda verk diskuteras ur ett historiskt, ideologiskt och kulturellt perspektiv. Särskild uppmärksamhet ägnas författarnas berättarstil och konstnärliga grepp. Inom kursen övas förmågan att kritiskt läsa vetenskapliga texter, förstå sambandet mellan samhälle och litteratur samt författa en kortare vetenskaplig uppsats och fullgöra en opposition.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande på seminarier samt genom en kortare vetenskaplig uppsats.

Arbetsformer

Svenska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier och individuell handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på bägge modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Seminarier – 7 hp
Modul 2: Kortare vetenskaplig uppsats – 3 hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp i ryska inklusive kursen Ryska III: Rysk litteratur mellan 1800 och 1917, 10 hp på grundnivå