Kursplan

Ryska IV: Muntlig språkfärdighet

Kurskod
GRY2B3
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-09-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för olika språkstilar i ryska
  • redogöra för karaktäristiska skillnader mellan standardryska och talspråk
  • analysera ryskans regionala och sociala variationer
  • transformera talspråkliga texter till standardryska och vice versa
  • använda relevant ordförråd, grammatiska och syntaktiska former i olika register.

Innehåll

I kursen studeras sociala och regionala skillnader vad gäller fonetik, grammatik och ordförråd. Under kursen tränar den studerande förmågan att behärska varierande språkstilar och analysera ryska texter som hör till olika genrer och register.Särskild uppmärksamhet ägnas åt muntlig framställning i ryska där vikten läggs på akademiskt språkbruk.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt en avslutande muntlig tentamen.

Arbetsformer

Ryska används så mycket som möjligt som undervisningsspråk och svenska och/eller engelska används som stödspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Seminarier - 8 hp
Modul 2: Muntlig tentamen - 2 hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp i ryska inklusive kursen Ryska III: Muntlig språkfärdighet, 10 hp på grundnivå