Kursplan

Ryska III: Rysk litteratur mellan 1800 och 1917

Kurskod
GRY28U
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-03-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-25.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för utvecklingen av den ryska litteraturen under 1800-talet och fram till 1917
  • analysera och tolka litterära verk från perioden
  • redogöra för ideologisk och litterär debatt under tidsperioden samt diskutera hur den avspeglas i litterära verk
  • självständigt formulera en frågeställning till en kortare vetenskaplig uppsats
  • använda teorier och metoder i en avgränsad studie
  • kritiskt granska en annan uppsats.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till centrala litterära verk från 1800-talet fram till 1917. Därtill belyser kursen litteratur- och kulturprocesser i Ryssland under perioden. Särskild uppmärksamhet ägnas författarnas berättarstil, konstnärliga grepp samt centrala teman för den ryska litteraturen. Texterna läses i översättning. Inom kursen övas förmågan att kritiskt läsa vetenskapliga texter, förstå sambandet mellan samhälle och litteratur samt författa en kortare vetenskaplig uppsats och fullgöra en opposition.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande på seminarier samt genom en kortare vetenskaplig uppsats.

Arbetsformer

Svenska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Seminarier – 7 hp.
Modul 2: Kortare vetenskaplig uppsats – 3 hp.

Förkunskapskrav

  • 60 hp på grundnivå inom området humaniora inklusive kursen Ryska II: Rysslands kultur- och idéhistoria, 10 hp

Övrigt

Ersätter RY2005.