Kursplan

Ryska V: Ryska språkets historia: Från näverbrev till Twitter

Kurskod
GRY28P
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-03-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera det ryska språkets framväxt och de viktigaste perioderna i dess utveckling
  • analysera det fornryska språkets fonologiska system och grammatiska struktur i relation till modern ryska
  • diskutera den moderna ryskans fonetiska, grammatiska och syntaktiska egenskaper ur ett historiskt perspektiv
  • diskutera hur andra språk inverkat på det ryska språket under olika perioder av dess utveckling
  • analysera lexikala, grammatiska och syntaktiska förändringar som kännetecknat det ryska språkets utveckling under de senaste decennierna.

Innehåll

Kursen behandlar det ryska språkets framväxt i relation till andra slaviska samt indoeuropeiska språk. Inom kursen diskuteras språkförhållanden i det medeltida Ryssland (s.k. diglossi mellan kyrkslaviska och ryska) och fornryskans grundläggande drag i jämförelse med modern ryska. Den studerande får därtill bekanta sig med centrala perioder i det litterära ryska språkets utveckling i relation till politiska, sociala och kulturella bakgrunder. Under kursens gång läses och analyseras källtexter från olika historiska epoker. Vid arbetet med dagsaktuella texter (inklusive internetgenrer) uppmärksammas språkförändringar som ägt rum under de senaste decennierna samt viktiga tendenser inom ryskans utveckling idag.

Examinationsformer

Examination sker kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier samt en avslutande essä.

Arbetsformer

Ryska används som undervisningsspråk. Svenska och/eller engelska används som stödspråk. Undervisning sker i form av obligatoriska seminarier där studenten ska delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Seminarier - 5 hp
Modul 2: Essä - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • 120 hp i ryska inklusive kursen Ryska IV: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10 hp på grundnivå. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter RY2018.