Kursplan

Ryska III: Grammatik och skriftlig språkfärdighet

Kurskod
GRY28L
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda ryska grammatiska begrepp
  • identifiera och analysera ryska ordklasser och deras grammatiska egenskaper
  • redogöra för ryskt aspektbruk och förklara val av verbaspekt i specifika exempel
  • använda ryska rörelseverb korrekt i översättningar och egna texter
  • skriva egna texter av olika karaktär samt översätta autentiska texter från svenska till ryska.

Innehåll

Kursen fördjupar teoretiska och praktiska kunskaper i rysk grammatik. Kursen ger träning i att använda olika syntaktiska konstruktioner i både tal och skrift samt att analysera det ryska språkets struktur.

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier och en avslutande skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska och ryska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG för hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Grammatik - 5 hp
Modul 2: Skriftlig språkfärdighet - 5 hp

Förkunskapskrav

  • 60 hp i ryska inklusive kursen Ryska II: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 10 hp på grundnivå. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter RY1025 och RY1026.