Kursplan

Ryska II: Grammatik och skriftlig språkfärdighet

Kurskod
GRY28J
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • använda grundläggande grammatiska begrepp samt analysera och förklara den grammatiska strukturen i meningar och enklare texter
  • visa grundläggande kunskaper om rysk ordbildning genom tillämpning av relevanta ordbildningsregler i praktiken
  • redogöra för samt tillämpa rysk aspektlära
  • redogöra för ryska kasus med utgångspunkt i deras semantiska och syntaktiska funktioner samt identifiera och använda vanligt förekommande böjningsmönster
  • skriva kortare texter om vardagliga teman på ryska samt översätta enklare texter från svenska/engelska till ryska.

Innehåll

Kursen ger en fördjupad kunskap om grundläggande rysk grammatik. I kursen tränar den studerande förmågan att behärska och analysera det ryska språkets struktur genom praktiska övningar i ordbildning, kasus och verbaspekt.

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter, bedömning av aktivt deltagande i seminarier och en avslutande skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska tillsammans med ryska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG för hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Grammatik - 5 hp
Modul 2: Skriftlig språkfärdighet - 5 hp

Förkunskapskrav

  • 30 hp i ryska inklusive kursen Ryska I: Grundläggande kurs 3, 15 hp på grundnivå. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter RY1028.