Kursplan

Ryska I: Grundläggande kurs 1 och 2

Kurskod
GRY28G
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skriva och läsa kyrilliska bokstäver på dator
  • förstå tydligt talad ryska om bekanta ämnen
  • samtala om vardagliga ting på ryska
  • läsa och skriva korta texter om vardagliga ämnen på ryska
  • tillämpa grundläggande regler för ryskans ljudsystem
  • uttala de ryska språkljuden korrekt
  • tillämpa grundläggande grammatiska termer och identifiera enkla grammatiska strukturer i ryskan
  • använda delar av språkets basgrammatik korrekt.

Innehåll

Kursen fokuserar på språkfärdigheter som hör-, tal- och läsförståelse samt skrivträning. Grammatikstudier ingår för att utveckla kunskaper om språkets struktur.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter samt genom ett muntligt och ett skriftligt avslutande prov.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som stödspråk, medan ryskan utgör undervisningsspråk i så hög grad som möjligt. Undervisningen sker i form av gruppövningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 10 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Fonetik och ljudsystem - 2,5 hp
Modul 2: Läsförståelse - 2,5 hp
Modul 3: Grundläggande muntlig språkfärdighet - 5 hp
Modul 4: Grundläggande skriftlig språkfärdighet - 5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter RY1032.