Kursplan

Det postsovjetiska ryska samhället

Kurskod
GRY284
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om Rysslands postsovjetiska historia och samhällsskick
  • redogöra för viktiga politiska och ekonomiska förändringar i det ryska samhället från 1991 till idag
  • förklara viktiga fenomen i dagens ryska samhälle, såsom censur, mediernas struktur och politiska strukturer
  • visa grundläggande kunskaper om den sociala strukturen i ryskt samhälle idag
  • diskutera föreställningar om rysk identitet.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det ryska samhället med fokus på den postsovjetiska perioden. Under kursen studeras representativa politiska, ekonomiska och sociala fenomen ur ett samtidshistoriskt perspektiv. Kursen omfattar även en genomgång av ryska medier och Rysslands politiska struktur.

Examinationsformer

Studenterna examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier samt genom en avslutande essä.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av obligatoriska seminarier. Engelska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Aktivt deltagande i seminarier - 7,5 hp
Modul 2: Essä - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet. Undantag beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter RY1016.