Kursplan

Religionsvetenskap II

Kurskod
GRK2TY
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp
Religionsvetenskap
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-02-28.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för religiösa traditioner och dessas förhållningssätt kring identitet, sexualitet och mänskliga rättigheter
  • analysera och problematisera religiös tradition och hur den framställs i litteraturen
  • identifiera, analysera och problematisera olika religiösa och etiska övertygelser och ståndpunkter i relation till identitet och utifrån varierande teoretiska perspektiv
  • redogöra för och diskutera klassiska och nyare perspektiv och begrepp inom religionsvetenskap
  • kritiskt förhålla sig till tillämpningar av religionsvetenskaplig teori och metod
  • analysera ett relevant material inom religionsvetenskap
  • planera och genomföra en mindre omfattande vetenskaplig undersökning samt presentera denna i uppsatsform, och i samband med detta visa grundläggande forskningsetiska insikter
  • reflektera över sitt eget lärande samt värdera egna och andras akademiska prestationer utifrån vetenskapliga kriterier
  • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner.

Delkurser

1.
Religionsvetenskaplig teori och metod, 4,5 högskolepoäng
2.
Religioner och viktiga teman i samtiden, 9 högskolepoäng
3.
Fördjupning i religionsvetenskap, 9 högskolepoäng
4.
Uppsats, 7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Religionsvetenskaplig teori och metod, 4,5 högskolepoäng

Delkursen ger en översikt över teoribildningar och metoder inom religionsvetenskap som syftar till att ge studenten förståelse för religionsvetenskap som disciplin. Kursen innehåller en fördjupning av några teoribildningar och metoder.

2.
Religioner och viktiga teman i samtiden, 9 högskolepoäng

I delkursen introduceras olika förhållningssätt och didaktiska överväganden relevanta för studiet av dagsaktuella värdegrundsfrågor som berör religion, mänskliga rättigheter, mångkulturalitet och sexualitet. Vidare studeras betydelsen av skilda tolkningstraditioner inom en religion för medlemmars syn på andra religiösa och sekulära livsåskådningstraditioner. Sambanden mellan identitet och grundläggande värderingar studeras och analyseras med utgångspunkt i hur några centrala etiska problemområden såsom frågan om mänskliga rättigheter diskuteras inom olika religiösa traditioner och andra livsåskådningar. Värdegrundsfrågor fördjupas mot bakgrund av ökad kunskap om olika traditioner som möts i ett pluralistiskt samhälle och en mångkulturell skola.

3.
Fördjupning i religionsvetenskap, 9 högskolepoäng

Denna delkurs innehåller fördjupning av ämnesteoretisk och metodologisk förståelse. Ämnet religionsvetenskap sätts i sitt vetenskapliga nationella och delvis även internationella sammanhang samt relateras till andra kunskaps- och yrkesmässiga fält där religionsvetenskap är användbart som stöddisciplin. Kursens tre sista veckor ägnas åt självständig inläsning av religionsvetenskapligt material som tas fram i samråd med lärare.

4.
Uppsats, 7,5 högskolepoäng

I delkursen skrivs en uppsats inom ett religionsvetenskapligt område. Vid ett avslutande seminarium granskas och diskuteras uppsatsen av en medstuderande, och studenten ska i sin tur opponera på en medstuderandes uppsats.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt seminariedeltagande, muntlig och skriftlig redovisning samt genom hemtentamen.
Delkurs 2 och 3 examineras genom aktivt seminariedeltagande samt muntlig och skriftlig redovisning.
Delkurs 4 examineras genom aktivt seminariedeltagande samt genom en uppsats som försvaras vid ett ventileringsseminarium i vilket det även ingår opposition på en medstuderandes uppsats.

Arbetsformer

Delkursernas arbetsformer består av föreläsningar, samt obligatoriska seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget Väl godkänt på hela kursen krävs Väl godkänt på minst 22,5 hp

Betygsrapportering:
Delkurs 1, modul 1: Religionsvetenskaplig teori och metod, 4,5 hp
Delkurs 2, modul 1: Religioner och viktiga teman i samtiden, 9 hp
Delkurs 3, modul 1: Det religionsvetenskapliga fältet 4,5 hp
Delkurs 3, modul 2: Läskurs 4,5 hp
Delkurs 4, modul 1: Uppsats 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Religionsvetenskap I, 22,5 hp

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Ersätter GRK2DM.