Kursplan

Mänskliga rättigheter: Migranter, barn och minoriteter

Kurskod
GRK2JJ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp
Religionsvetenskap
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Historia1
Religionsvetenskap2
Sociologi3
Statsvetenskap4
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
2G2F
3G2F
4G2F
Fastställd
Fastställd 2020-09-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-09-28.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • analysera och kritiskt diskutera kunskap om barns rättigheter, samt migranters och minoriteters rättigheter på ett nyanserat sätt
  • identifiera problem som relaterar till implementering av barns, migranters och minoriteters rättigheter
  • systematiskt redogöra för, diskutera samt kritiskt värdera olika teoretiska perspektiv om ett avgränsat område inom fältet mänskliga rättigheter.

Innehåll

Kursen behandlar de problem som uppkommer när mänskliga rättigheter ska tillämpas på grupper med liten makt över sina liv. Huvudsakligt fokus ligger på barn, migranter och minoriteter, samt aspekter som genus och medborgarskap. Kursen diskuterar och problematiserar hur mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande ramverk för hur stater och medborgare/individer bör agera i förhållande till varandra.

Examinationsformer

Examinationen sker genom förberett och aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningsspråk är engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 60 hp på grundnivå inom något av ämnena historia, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.