Kursplan

Portugisiska: Fonetik och muntlig språkfärdighet I

Kurskod
GPR2XS
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-09-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-09-08.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda grundläggande fonetiska begrepp för att muntligt beskriva portugisiskans ljudsystem och redogöra för skillnader och likheter med andra språk samt mellan portugisiska språkvarieteter
  • visa förståelse för olika aspekter av portugisiskans ljudsystem som betonings- och intonationsmönster och uttala portugisiska ord och meningar på ett sätt som främjar förståelse på målspråket
  • genomföra kortare muntliga föredrag på portugisiska.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande studier i allmän och portugisisk fonetik och uttal. Skillnader mellan olika språkvarieteter berörs, bland annat genom att studenterna under kursen ser filmer på portugisiska från olika världsdelar. Träning i muntlig språkfärdighet och hörförståelse sker genom samtalsövningar, presentationer och kortare föredrag samt filmvisning.
Portugisiska används som undervisningsspråk och svenska och/eller engelska används som stödspråk.

Examinationsformer

  • Inspelningsuppgift
  • Muntliga redovisningar
  • Seminarier

Arbetsformer

Se kurshandbok.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
  • Uttalsprov - 2 hp
  • Muntliga redovisningar - 3hp

Förkunskapskrav

  • Portugisiska: Grundläggande kurs II 15 hp

Övrigt

Kursen ersätter PR1022.
Kursen kan inte användas i en examen tillsammans med kursen Portugisiska: Fonetik och muntlig språkfärdighet I, 7,5 hp.