Kursplan

Portugisiska: Introduktion till studier av samtida litteratur på portugisiska

Kurskod
GPR29Z
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-06-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera litterär form och innehåll i ett urval av samtida portugisiskspråkig litteratur från olika världsdelar
  • analysera litterära texter genom att relatera verkens innehåll till deras estetiska, sociokulturella och politiska kontexter
  • redogöra för ett urval litteraturvetenskapliga perspektiv, terminologi och metoder för litterära analyser
  • presentera litterära analyser både skriftligt och muntligt på portugisiska.

Innehåll

Kursen innehåller studier av samtida litterär text på portugisiska från olika världsdelar. Texternas litterära form och innehåll studeras och diskuteras muntligt och skriftligt utifrån den estetiska, historiska och sociokulturella kontext där texterna producerats. På kursen introduceras ett antal litterära teoretiska perspektiv, grundläggande terminologi och metoder som tillämpas i litterära analyser.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande i diskussionerna på seminarierna.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Portugisiska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Skriftliga inlämningsuppgifter - 3 hp
Modul 2: Diskussioner och muntliga redovisningar - 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • 30 hp i portugisiska på G1F-nivå

Övrigt

Ersätter PR1020.