Kursplan

Skolans samhällsuppdrag - VAL

Kurskod
GPG2Z7
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2022-12-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-12-12.

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om och förklara den historiska framväxten av det svenska skolväsendet,
  • visa kunskap om aktuell politisk styrning och organisation av dagens skolväsende, med särskild tonvikt på det egna undervisningsområdet,
  • visa förmåga att kritiskt granska och analysera skolans styrdokument utifrån olika teoretiska perspektiv,
  • visa kunskap om den svenska skolans samhällsuppdrag samt kunna jämföra denna med några andra länders motsvarande uppdrag,
  • visa kunskap om skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen, samt de grundläggande demokratiska värderingarna,
  • visa förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga texter och skriva vetenskapligt samt att kommunicera om skolans framväxt och samhällsuppdrag muntligt och skriftligt.

Innehåll

Med utgångspunkt i kursens lärandemål behandlas frågeställningarna Vad är skola? och Varför har vi skola? Den svenska skolans samhällsuppdrag studeras utifrån ett utbildningshistoriskt samt internationellt jämförande perspektiv. Utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska ståndpunkter och tolkningar behandlas i förhållande till skolväsendets framväxt ur ett samhällsperspektiv. Med stöd av vetenskapliga begrepp som tillämpas vid studier av genus, etnicitet och klass analyseras den svenska skolans utveckling. Vidare studeras skolväsendets organisation och styrning samt skolans styrdokument med särskilt fokus på de grundläggande demokratiska värderingarna, inbegripet de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

Examinationsformer

  • Seminarier
  • Skriftlig tentamen

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

Betyg rapporteras enligt följande:

  • Skolans samhällsuppdrag - VAL - 7,5 hp | U–VG

Behörighet

  • Antagen till VAL-utbildning

Övrigt

Innehåller obligatorisk campusträff.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.