Kursplan

Lek i förskolan

Kurskod
GPG2Y7
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2022-10-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-10-28.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa kunskap om barns lek ur olika perspektiv,
  • visa kunskap om hur ett lekpedagogiskt arbetssätt kan stimulera barns lek i förskolan,
  • visa kunskap om hur barns sociala relationer och förskolans miljö kan påverka barns lek,
  • visa kunskap om förskollärarens betydelse för barns möjlighet till lek, och
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera centrala aspekter av lek i förskolan.

Innehåll

Inledningsvis behandlar kursen lekens betydelse ur olika perspektiv genom att exempelvis studera styrdokumentens framskrivning av lek samt barns rätt till lek som en del av de mänskliga rättigheterna. Förutsättningar för lek diskuteras, såsom sociala normer, fysisk lekmiljö samt förskollärarens betydelse och ansvar att stödja leken. Lekpedagogik som arbetssätt introduceras.

Examinationsformer

  • Muntlig tentamen
  • Skriftliga inlämningsuppgifter
  • Muntliga redovisningar

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är seminarier, workshoppar och föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet