Kursplan

Omsorg, relationer, yrkesetik och barns rättigheter i förskolan

Kurskod
GPG2VA
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Pedagogiskt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-03-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskap om relationer och omsorg kopplat till förskolans verksamhet,
  • visa kunskap om förskollärares yrkesetik och barns rättigheter relaterat till förskolan,
  • visa förmåga att sakligt och självständigt kommunicera centrala delar av kursens innehåll i skrift,
  • visa grundläggande förmåga att resonera om sitt eget relationsskapande kopplat till omsorg i förskolan.

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av omsorg och relationer i förskolans verksamhet. Ett exempel är omsorg och relationer ur ett jämställdhets och jämlikhetsperspektiv. Barns rättigheter i förskolan studeras. Vidare behandlas omsorgshandlingar i förskolan och hur de samspelar med barns rättigheter, utveckling och lärande. Den betydelse mellanmänskliga relationer har för barns utveckling, lärande, trygghet och välbefinnande diskuteras och studentens egna handlingar för att skapa och upprätthålla relationer belyses. I kursen befästs kunskap om yrkesetik i förskolans verksamhet med fokus på etiska aspekter mellan förskolepersonal och barn. Styrdokumentens skrivningar samt förhållandet mellan omsorg, undervisning och lärande diskuteras i kursen. I kursen övar studenten på skriftlig kommunikation.

Examinationsformer

Kursens mål examineras genom muntlig tentamen och skriftlig inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är seminarier, föreläsningar, workshops, skrivövningar och processdagar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Modul 1: Omsorg och relationer 4,5 hp U-VG
Modul 2: Yrkesetik och barns rättigheter 3 hp U-G

För att erhålla betyget VG krävs betyget VG på minst 4,5 hp av kursens 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet