Kursplan

Undervisning och ledarskap (varav 10 hp VFU)

Kurskod
GPG2QP
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Verksamhetsförlagd utbildning, 67%
Undervisningsområdet, 33%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2021-06-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-08-30.

Lärandemål

-

Delkurser

1.
Ledarskap, 5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om teorier om ledarskap, konflikthantering, motivation och lärares yrkesetik
 • visa kunskap om unga och vuxna elevers motivation och förutsättningar för lärande genom att planera och motivera undervisning med stöd av detta
 • visa kännedom om ledarskapets utmaningar samt utifrån relevanta teorier reflektera över olika sätt att hantera dessa utmaningar i undervisningssituationer
 • visa kunskap om pedagogiskt ledarskap utifrån demokratiska principer och ur ett yrkesetiskt och hållbart perspektiv
 • visa förmåga att tala i rollen som pedagogisk ledare så att budskap tydligt framgår.

2.
VFU 1, 10 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
 • visa kunskap om yrkes- och ämnesspråkets betydelse för undervisning och lärande samt visa förmåga att anpassa språket till undervisningen i ämnet
 • visa förmåga att utifrån skolans styrdokument, teorier om motivation och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, i samarbete med verksamma lärare planera och självständigt genomföra varierad undervisning med hänsyn till elevers olika förutsättningar
 • visa förmåga att argumentera för egna didaktiska val i samband med planering och genomförande av undervisning
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt reflektera över den egna och andras undervisning genom att diskutera undervisning tillsammans med andra och relatera den till skolans styrdokument och didaktiska teoribildningar
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen tillsammans med andra
 • visa förmåga att, i överensstämmelse med skolans värdegrund, initiera och vidmakthålla goda relationer med elever
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för elevernas lärprocess och som en del av det kollegiala samarbetet
 • visa förmåga att ändamålsenligt använda digitala verktyg i undervisningen inbegripet att producera rörlig bild
 • visa förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder genom att använda enkäter.

  Innehåll

  Kursen innehåller två delkurser.

  Delkurser

  1.
  Ledarskap, 5 högskolepoäng

  I delkursen fokuseras det pedagogiska ledarskapet i ett yrkesetiskt perspektiv. Olika ledarstilar, elevers motivation och relationers betydelse för undervisningen diskuteras och problematiseras som förutsättningar för lärares planering, genomförande och utveckling av undervisning. Delkursen behandlar även konflikthantering och är till stor del handlingsinriktad genom att konkreta aspekter av lärares ledarskap betonas, såsom användning av tal och kroppsspråk i klassrummet.

  2.
  VFU 1, 10 högskolepoäng

  I samband med verksamhetsförlagda studier möter den studerande didaktiska frågor och utmaningar kopplade till den egna undervisningen i ämnet. Den studerandes egen dokumentation från de verksamhetsförlagda studierna används som underlag för reflektion över den egna utvecklingen på väg mot ämnesläraryrket samt som stöd för att kunna göra medvetna didaktiska val. Delkursen har fokus på kommunikation och relationer, och omfattar bland annat språk- och kunskapsstödjande arbetssätt.

  Examinationsformer

  Delkurs 1 ”Ledarskap” examineras individuellt genom skriftlig hemtentamen samt i en muntligt och skriftlig examination i grupp.
  Delkurs 2 ”VFU 1” bedöms fortlöpande under den verksamhetsförlagda utbildningen och examineras vid kursens slut. Delkursen examineras även muntligt och skriftlig, individuellt och i grupp, genom presentation och diskussion av uppgifter.

  Arbetsformer

  Delkursen 1 ”Ledarskap” har arbetsformerna föreläsningar, seminarier samt gruppövningar.
  Delkursen 2 ”VFU 1” har arbetsformerna verksamhetsförlagd utbildning, seminarier, gruppövning och pararbete.

  Betyg

  Som betygsskala används U–VG.

  För betyget Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänd på delkurs 2, 10 hp samt minst betyget Godkänt på delkurs 1, 5 hp.

  Betygsrapportering:

  • Delkurs 1: Individuell skriftlig hemtentamen, muntlig och skriftlig gruppexamination, 5 hp, U-VG
  • Delkurs 2: VFU, muntliga och skriftliga presentationer och diskussioner, individuellt och i grupp, 10 hp, U-VG.

  Förkunskapskrav

  • Kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).

  Övrigt

  Nätbaserad kurs, innehåller obligatoriska campusträffar.

  Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.