Kursplan

Skolans samhällsuppdrag

Kurskod
GPG2N8
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-03-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-04.
Reviderad
Reviderad 2021-03-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2021-03-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över verksamhetens styrdokument i relation till utbildningspolitiska, utbildningsfilosofiska och läroplansteoretiska begrepp
  • analysera verksamhetens styrdokument med hjälp av teoretiska begrepp som kön, klass och etnicitet
  • genomföra en undersökning med stöd av relevant forskning om värdegrundsrelaterade frågor i skolan och läraryrket samt kritiskt reflektera över undersökningen
  • visa förmåga att inta ett vetenskapligt förhållningssätt gentemot verksamheten i skolan
  • jämföra den svenska skolans samhällsuppdrag med några andra länders motsvarande uppdrag
  • sammanställa en strukturerad text enligt vetenskaplig praxis
  • visa förmåga att samverka med medstuderande
  • visa förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Innehåll

Med utgångspunkt i kursens övergripande mål behandlas frågeställningen Vad är skola och hur kan den förstås? Den svenska skolans samhällsuppdrag studeras utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. Utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska ståndpunkter och tolkningar betraktas i förhållande till olika samhälleliga kontexter. Med stöd av teoretiska begrepp hämtade från kunskapsområden som kön, etnicitet och klass bearbetas kritiskt några av de grundläggande värden som uttrycks i skolans läroplaner samt i FN:s barnkonvention och i FN:s mål för hållbar utveckling. Genom en undersökande uppgift relaterad till skolmiljö praktiseras innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt i läraryrket samt förmågan till vetenskapligt skrivande.

Examinationsformer

Skriftlig rapport som ventileras vid seminarium, digital produktion samt aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier, fältstudier och studiegruppsarbete.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
  • Rapport, digital produktion, seminarier, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

Övrigt

Kursen innehåller fältstudier under en till två dagar vid en högstadie- eller gymnasieskola.

För kursen krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen motsvarar/överlappar PG1052.