Kursplan

Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning gymnasieskolan (inkl 7,5 hp VFU)

Kurskod
GPG2ET
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-02-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla ett pedagogiskt ledarskap som ämneslärare, där förmågan att göra medvetna didaktiska val är en central beståndsdel.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om olika teorier om pedagogiskt ledarskap i ett didaktiskt och yrkesetiskt perspektiv,
  • visa kunskap om didaktikens och ämnesdidaktikens begrepp och teoretiska modeller,
  • visa förmåga att initiera och vidmakthålla goda relationer med elever, i överensstämmelse med skolans värdegrund,
  • visa förmåga att leda pedagogisk verksamhet, samt kommunicera och samarbeta väl med elever, lärare och medstudenter,
  • visa förmåga att, utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera och genomföra undervisning inom sitt ämne i relation till elevers skilda förutsättningar,
  • visa förmåga att reflektera över elevers kunskapsutveckling i skolämnet,
  • visa förmåga att diskutera och analysera den egna undervisningen, i samarbete med verksamma lärare och i relation till skolans styrdokument och didaktiska teoribildningar.

Innehåll

Kursen inleds med en högskoleförlagd planeringsfas, där den studerande i dialog med vfu-lärare planerar för den undervisning som den studerande sedan kommer att genomföra. Planeringen tar sin utgångspunkt i aktuella styrdokument där de didaktiska frågorna vad, hur och varför är centrala. Även det pedagogiska ledarskapet diskuteras och problematiseras i ljuset av ämneslärarens yrkesroll i en mål- och resultatstyrd skola. Studierna av teorier om pedagogiskt ledarskap sätts i relation till den studerandes egna utveckling till ämneslärare.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen möter den studerande didaktiska frågor kopplade till den egna undervisningen i ämnet. Dessa frågor lyfts fram och ventileras, dels i samtal med vfu-lärare på skolan, dels under högskoleförlagda seminarier. Här preciseras och analyseras dessa undervisningsfrågor med hjälp av såväl allmän- och ämnesdidaktisk teoribildning som skolans styrdokument.

Den studerandes egen dokumentation och erfarenhet från de verksamhetsförlagda studierna används som underlag för reflektion över den egna utvecklingen på väg mot ämnesläraryrket, samt som stöd för att kunna göra medvetna didaktiska val under kommande VFU-period.

Examinationsformer

Den studerande examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och opponering på en medstuderandes inlämningsuppgift vid ett ventileringsseminarium, samt genom muntlig och skriftlig presentation och diskussion av seminarieuppgifter. Vidare examineras den studerande fortlöpande under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, studiegrupper och obligatoriska seminarier samt verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • VFU, seminarier, 15 hp.

Förkunskapskrav

  • Programmets två inledande ämneskurser om sammanlagt 60 hp ska vara godkända

Övrigt

För studenter på nätbaserad kurs krävs närvaro på campus under maximalt tre dagar.

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Som riktmärke ska den studerande planera och genomföra undervisning motsvarande minst fem klocktimmar i veckan på gymnasieskola. Självständig undervisning ska genomföras i den studerandes första ämne.

Kursen motsvarar PG1081.