Kurs GPG2ET

Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning gymnasieskolan (inkl 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla ett pedagogiskt ledarskap som ämneslärare, där förmågan att göra medvetna didaktiska val är en central beståndsdel.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om olika teorier om pedagogiskt ledarskap i ett didaktiskt och yrkesetiskt perspektiv,
  • visa kunskap om didaktikens och ämnesdidaktikens begrepp och teoretiska modeller,
  • visa förmåga att initiera och vidmakthålla goda relationer med elever, i överensstämmelse med skolans värdegrund,
  • visa förmåga att leda pedagogisk verksamhet, samt kommunicera och samarbeta väl med elever, lärare och medstudenter,
  • visa förmåga att, utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera och genomföra undervisning inom sitt ämne i relation till elevers skilda förutsättningar,
  • visa förmåga att reflektera över elevers kunskapsutveckling i skolämnet,
  • visa förmåga att diskutera och analysera den egna undervisningen, i samarbete med verksamma lärare och i relation till skolans styrdokument och didaktiska teoribildningar.