Kursplan

Att handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare

Kurskod
GPG22J
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-04-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-09-03.

Lärandemål

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla god beredskap för att fullgöra uppgiften som verksamhetsförlagd lärarutbildare vid Högskolan Dalarna.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om olika modeller för handledning i relation till uppdraget som verksamhetsförlagd lärarutbildare
  • visa kunskap om reflektionens och handledningssamtalens betydelse för den verksamhetsförlagda utbildningen
  • reflektera över bedömningens möjligheter och utmaningar i samband med studenters verksamhetsförlagda utbildning
  • visa kännedom om lärarutbildningens konstruktion med fokus på Högskolan Dalarnas lärarutbildning
  • söka, ta fram och diskutera relevanta vetenskapliga texter inom sitt verksamhetsområde
  • visa grundläggande förståelse för innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlar lärarutbildningens statliga styrning, mål och innehåll samt hur dessa bakomliggande idéer konkretiseras i lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Särskilt fokus läggs vid det utbildningsvetenskapliga innehållet i utbildningen samt samverkan mellan Högskolan och förskolor/skolor genom verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier.

I kursen studeras teorier och modeller för handledning, reflektion och bedömning i relation till uppdraget som verksamhetsförlagd lärarutbildare. Med utgångspunkt i lärarutbildningens styrdokument behandlas former för bedömning av lärarstuderandes kompetens samt den verksamhetsförlagda lärarens ansvar i bedömningsarbetet. I kursen studeras och diskuteras aktuella utbildningsvetenskapliga texter inom det fält som är relevant för kursdeltagarens verksamhetsområde.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningar och aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Förinspelade föreläsningar och obligatoriska seminarier. Aktuell litteratur och föreläsningar bearbetas skriftligt inför varje seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

  • Seminarier, inlämningsuppgifter, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Lärarexamen

Övrigt

Kursen erbjuds som campus/nät-kurs. För kursdeltagare som medverkar via nätet krävs tillgång till dator med internetuppkoppling samt headset och webbkamera.

Kursen erbjuds också som utlokaliserad variant i de fall ansökan inkommer från regionens skolhuvudmän om åtta delagare eller fler.

Kursen motsvarar PG2042.