Kursplan

Individuella lärprocesser och kompetensutveckling

Kurskod
GPA32D
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2023-01-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-02-07.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska förstå hur vuxna människor lär och hur kompetensutveckling kan ske inom organisationer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva grundläggande teorier för vuxnas lärande, dess förutsättningar samt kompetensutveckling
 • söka, samla in och analysera relevant material samt redogöra för resultatet genom en litteratursammanställning enligt vetenskaplig praxis
 • kritiskt granska och försvara texter
 • reflektera över den egna lärprocessen
 • diskutera hur kommunikation kan användas som metod för utveckling
 • ta ställning till och förklara olika perspektiv på lärande, nivåer av lärande samt värdera dess konsekvenser för hur lärande främjas.

Innehåll

I modul ett av kursen behandlas grundläggande teorier och olika perspektiv kring vuxnas lärande. Nivåer av lärande berörs samt hur dessa nivåer kan främjas. Olika former och modeller för kompetensutveckling i organisationer med dess fördelar och nackdelar behandlas. Förutsättningar för lärande, vikten av en stödjande lärmiljö och ledarskapets roll berörs. I kursen diskuteras även kompetensinventering och olika vägar för att kartlägga kompetensutvecklingsbehov där även utvecklingssamtal diskuteras.

Inom modul två tillämpar studenterna olika förhållningssätt och metoder för att främja lärande.

Examinationsformer

 • Aktivt deltagande under seminiarer, handledningar och workshoppar
 • Muntliga redovisningar
 • Skriftliga inlämningsuppgifter

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

För betyg VG krävs VG resultat i modul 1 och G i modul 2.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Grundläggande teorier och perspektiv - 5 hp | U–VG
 • Förhållningssätt och metoder - 2,5 hp | U–G

Behörighet

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Överlappar GPA2NU och tidigare GPA2G3

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.