Kursplan

Kompetensförsörjning - avveckling och förändring

Kurskod
GPA2R6
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-09-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-09-07.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens ämneskunskap om organisationsförändringar som innefattar personalneddragningar samt analysera omställningsprocesser och personalfunktionens roll. Efter kursen ska studenten kunna analysera omställningsprocesser utifrån individ, organisation och arbetsmarknad samt gällande lagstiftning.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom området omställning och personalneddragning
  • analysera omställningsprocesser utifrån ett individ-, organisations- och arbetsmarknadsperspektiv
  • diskutera olika typer av konsekvenser som kan uppstå för organisationer och individer vid personalneddragningar
  • redogöra för övergripande lagstiftning som gäller för anställning, pension och uppsägning samt de arbetsrättsliga reglerna vid verksamhetsövergång.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera över personalfunktionens roll i omställningsprocesser
  • analysera domar, domskäl och uttyda rättspraxis för de i kursen ingående arbetsrättsliga delarna.

Innehåll

Kursen fokuserar på kompetensförsörjning med avseende på förändrings- och omställningsprocesser som innefattar personalneddragningar och relevant övergripande lagstiftning som gäller vid dessa situationer. I kursen behandlas tillvägagångsätt för att hantera omstruktureringar och personalneddragning. Kursen ger också tillfälle till kritisk reflektion över olika perspektiv vid dessa situationer. Kursen fokuserar specifikt på grundläggande värderingar och synsätt med avseende på personalinriktat arbete samt PA-funktionens roll och ansvar i dessa frågor.Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 3,5 hp
Skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För betyget väl godkänd på kursen krävs betyget VG på både skriftlig tentamen samt skriftlig inlämningsuppgift.

Betygsrapportering:
Modul 1: Skriftlig tentamen - 3,5 hp
Modul 2: Skriftlig inlämningsuppgift - 4 hp

Förkunskapskrav

  • 60 hp inom huvudområdet Personal och arbetsliv inklusive Organisation - roller och intressenter 7,5 hp grundnivå

Övrigt

Ersätter GPA2JY.