Kursplan

Ekonomi- och verksamhetsstyrning för personalvetare

Kurskod
GPA2LN
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-01-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-04-22.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning användbara inom det personalekonomiska området med särskild vikt på investeringskalkylering samt budgetering
  • redogöra för olika typer av nyckeltal inom ekonomistyrning.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg för olika verksamheter.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrning med fokus på budgetering och resultatplanering. Vidare behandlas hur man praktiskt kan tillämpa metoder för planering och styrning av verksamheten utifrån ledningsperspektiv, ägarperspektiv och medarbetarperspektiv.

Examinationsformer

Individuell skriftlig tentamen, 4 hp
Skriftlig gruppuppgift, 3,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:
Individuell skriftlig tentamen: U-VG
Skriftlig gruppuppgift: U-G

För betyget Väl godkänd krävs betyget Väl Godkänd på den skriftliga tentamen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.
Kan ej tillgodoräknas i en examen samtidigt som kursen PA1024, Redovisning och ekonomistyrning för personalvetare.

Ersätter PA1049 samt GPA2CM.