Kursplan

Implementering av hållbar strategisk styrning

Kurskod
GPA2KU
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-11-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-01-01.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten, utifrån ett strukturellt och organisatoriskt perspektiv, ska utveckla kunskap om och förståelse för hur styrning i olika former påverkar ledares förutsättningar att utveckla och upprätthålla hållbara arbetsplatser ur ett arbetsmiljöperspektiv. Målet är att kunskapen från kursen ska kunna användas till att förändra styrning och skapa hållbara arbetsplatser i den egna organisationen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

  • Diskutera hur strukturer, styrning och organisering interagerar och påverkar förutsättningar i ledningsarbetet

 Färdighet och förmåga

  • Kritiskt analysera och tolka empiriska data insamlad i den egna organisationen, samt presentera resultatet

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt granska och förhålla sig till ett strukturellt och organisatoriskt perspektiv gällande styrning samt ledarskapets förutsättningar

Innehåll

Kursen introducerar ett perspektiv som bygger på idén att strukturer, organisering och kommunikation mellan hierarkiska nivåer har betydelse för hur styrning implementeras och ledarskapets förutsättningar formas i organisationer. På kursen ges en teoretisk översikt över hur styrning påverkar ledarskapet och arbetsmiljön i olika organisatoriska sammanhang. Vidare behandlas metoder för analys av ledarskapets förutsättningar. Styrning och arbetsmiljö relateras även till teorier om förändring.

Examinationsformer

Aktivt deltagande vid workshops. Genomförande och presentation av hemuppgifter (2 hp). Individuell skriftlig examination (3 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, workshops och insamling av data i sin egen organisation.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Övrigt

Kursen ges endast som uppdragsutbildning.

De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Förordning (2007:424).