Kurs GPA2KU

Implementering av hållbar strategisk styrning

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten, utifrån ett strukturellt och organisatoriskt perspektiv, ska utveckla kunskap om och förståelse för hur styrning i olika former påverkar ledares förutsättningar att utveckla och upprätthålla hållbara arbetsplatser ur ett arbetsmiljöperspektiv. Målet är att kunskapen från kursen ska kunna användas till att förändra styrning och skapa hållbara arbetsplatser i den egna organisationen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

  • Diskutera hur strukturer, styrning och organisering interagerar och påverkar förutsättningar i ledningsarbetet

 Färdighet och förmåga

  • Kritiskt analysera och tolka empiriska data insamlad i den egna organisationen, samt presentera resultatet

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt granska och förhålla sig till ett strukturellt och organisatoriskt perspektiv gällande styrning samt ledarskapets förutsättningar