Kursplan

Marknadsföring för personalvetare

Kurskod
GPA2K3
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-09-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-12-18.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens ämneskunskap inom marknadsföring på strategisk och taktisk nivå. Studenten ska utveckla grundläggande kunskaper inom området och en förståelse för marknadsföringens roll i en verksamhet. Ett speciellt fokus ligger på marknadsföringens betydelse för en organisations personalfunktion avseende såväl intern som extern interaktion.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller inom marknadsföringsområdet
  • beskriva påverkande faktorer samt kopplingar mellan varumärke och arbetsgivarvarumärke

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara och analysera olika verktyg och arbetssätt inom marknadsföring
  • identifiera lämpliga strategier för marknadsföringsarbete
  • kommunicera marknadsföringsfrågor internt och externt
  • söka, samla in och analysera relevant material samt sakligt redogöra för problemställning, metodisk uppläggning och resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt reflektera över och diskutera effekter av marknadsföring.

Innehåll

I kursen behandlas marknadsföringsämnet utifrån ett personalvetenskapligt perspektiv. Speciell vikt läggs vid marknadsföring utifrån ett externt och ett internt organisationsperspektiv. Positiva och negativa aspekter av marknadsföringsaktiviteter för företag/organisationer samt för samhället i stort behandlas och analyseras. Analyser av hur olika företag och organisationer arbetar med marknadsföring internt och externt samt bedömning av hur organisationers personalfunktioner är relaterade till marknadsföringsaktiviteter ingår som en viktig del i kursen.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 4 hp
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp 3 hp
Aktivt deltagande vid seminarier, 0,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Skriftlig tentamen, U-VG
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, U-G
Aktivt deltagande vid seminarier, U-G

För betyget Väl godkänd på kursen krävs Väl Godkänt på skriftlig tentamen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter PA1053.