Kursplan

Finansiella marknader och penningpolitik

Kurskod
GNA2NT
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-06-08.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

  • Förklara kort- och långsiktiga effekter av penningpolitik. (1)
  • Förklara funktionen av en centralbank, d.v.s. dess agerande och reagerande och hur den implementerar sin penningpolitik. (2)
  • Förklara den kort- och långsiktiga räntebildningen. (3)
  • Förklara ränteparitet. (4)
  • Förklara prissättningen av de vanligaste instrumenten som används på marknaden för att hantera risk. (5)
  • Förklara varför regleringar av det finansiella systemet är viktigt för stabiliteten på den finansiella marknaden. (6)
  • Förklara och diskutera problem som berör finansiella marknader och penningpolitik både skriftligt och muntligt. (7)

Innehåll

Kursen behandlar den finansiella marknadens roll i samhällsekonomin, utlandsberoendet och dess effekter för de finansiella marknaderna för en liten öppen ekonomi. Vidare beskrivs den korta och långa räntebildningen, samt en analys av transmissionsmekanismen, centralbankers reaktionsfunktioner och effekterna av deras penningpolitiska åtgärder under fast, respektive rörlig, växelkurs.

Examinationsformer

Salstentamen, 4hp. (Examinerar mål 1–6)

Skriftligt PM, opposition och aktivt deltagande i seminarium, 3.5hp. (Examinerar mål 7)

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

PM-uppgift U-G.
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6

Övrigt

Ersätter NA1034.