Kursplan

Industriell praktik

Kurskod
GMT22C
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp
Maskinteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-04-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-07-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för hur kvaliteten på utfört arbete verifieras
  • Visa förmåga att tillämpa lämpliga metoder i maskinteknik
  • Reflektera över skillnader mellan teoretiska angreppssätt och de praktiska som förekommit under praktiken
  • Värdera den egna praktiska tillämpningen och identifiera utvecklingsområden.

Innehåll

Praktiken kan innehålla olika typer av uppgifter. Huvudsaken är att det ger konkreta erfarenheter som är användbara i rollen som högskoleingenjör i maskinteknik. Kursen inleds med en introduktion till kvalitetsstyrning innan praktiken startar. Inför de återkommande statusrapporteringarna förbereds reflektioner över den egna insatsen, samt hur de angreppssätt som används vid företaget eventuellt skiljer sig från angreppssätt som studerats i programmet.

Examinationsformer

Muntlig statusrapportering 1 hp.
Muntlig presentation av arbetet 1 hp.
Skriftlig projektrapport 5,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsning och löpande redovisning av hur arbetet fortlöper.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Minst 90 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik

Övrigt

För att erhålla progression och stegvis komma närmare utbildningsprogrammets mål utgår denna kurs ifrån att studenterna har med sig kunskaper motsvarande föregående kurser inom programmet.