Kursplan

Matematik 1a för grundlärare 4-6

Kurskod
GMD2HH
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-08-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-27.
Reviderad
Reviderad 2020-09-16.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-09-16.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • identifiera och reflektera kring matematikdidaktiska begrepp, teorier och perspektiv på undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser
  • med grund i aktuella styrdokument och litteratur redogöra för och reflektera kring undervisningsmodeller och -metoder där kommunikation och problemlösning utgör grunden
  • identifiera, beskriva och förklara grundläggande begrepp, lagar och metoder med hjälp av olika uttrycksformer inom området tal och aritmetik som utgör baskunskaper för undervisning i årskurserna 4–6
  • använda grundläggande begrepp, lagar och metoder för att lösa uppgifter inom området tal och aritmetik
  • föra och följa matematiskt grundade resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt kommunicera matematik med olika uttrycksformer
  • skriftligt och muntligt kommunicera kursens innehåll, anpassat till situation
  • utifrån givna frågeställningar redogöra för och kritiskt granska undervisningssituationer och matematikdidaktiska texter.


Innehåll

I kursen behandlas forskning om hur elever i årskurs 4 – 6 utvecklar sina matematiska förmågor och hur olika arbetssätt och arbetsformer kan bidra till denna utveckling. Kursen har ett särskilt fokus på matematisk problemlösning och kommunikation i matematikklassrummet.

Tonvikt läggs under kursen på den studerandes egna matematiska förmågor, kunskaper och utvecklandet av ett matematiskt språk inom områdena tal och aritmetik.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar under seminarier samt salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier och uppgifter som bearbetas enskilt och/eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, tentamen, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen innehåller en till två fältdagar i årskurs 4–6.

Kursen motsvarar MD1046.