Kursplan

Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet.

Kurskod
GMD2GF
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2020-04-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-04-08.
Reviderad
Reviderad 2020-12-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-12-15.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten utvecklar och fördjupar sina matematiska och matematikdidaktiska kunskaper för att bli behörig att undervisa i matematik i grundskolans åk 1-3.

Delkurser

1.
Kommunikation, problemlösning och tal, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • med grund i aktuella styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet redogöra för och reflektera över undervisning i matematik där kommunikation och problemlösning utgör grunden
 • utifrån aktuella styrdokument och aktuell forskning planera, genomföra och utvärdera en problemlösningsaktivitet för elever i årskurserna 1–3
 • beskriva och förklara grundläggande begrepp, lagar och metoder inom områdena tal och aritmetik och som utgör baskunskaper för undervisning i årskurserna 1–3
 • använda grundläggande begrepp, lagar och metoder för att lösa uppgifter inom områdena tal och aritmetik
 • kommunicera matematik med olika uttrycksformer
 • skriftligt och muntligt, på ett tydligt sätt och anpassat till mottagaren kommunicera delkursens innehåll med stöd av relevanta referenser.

2.
Planering, resonemang och geometri, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • med grund i aktuella styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet redogöra för och reflektera över undervisning med fokus på undervisningsplanering och elevers utveckling av matematiska kompetenser
 • utifrån aktuella styrdokument, aktuell forskning och analys av den egna elevgruppen planera för undervisning i matematik i årskurserna 1–3
 • beskriva och förklara grundläggande begrepp, lagar och metoder inom området geometri och som utgör baskunskaper för undervisning i årskurserna 1–3
 • använda grundläggande begrepp, lagar och metoder för att lösa uppgifter inom området geometri
 • föra och följa matematiska resonemang i geometri
 • skriftligt och muntligt, på ett tydligt sätt och anpassat till mottagaren kommunicera delkursens innehåll med stöd av relevanta referenser.

3.
Bedömning, algebra och sannolikhet, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • med grund i aktuella styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet redogöra för och reflektera över bedömning av elevers matematiska kunskaper
 • analysera och bedöma elevers matematiska kunskaper, reflektera över gjorda bedömningar samt reflektera över hur resultaten kan användas för fortsatt undervisning
 • beskriva och förklara grundläggande begrepp, lagar och metoder inom områdena algebra och sannolikhet och som utgör baskunskaper för undervisning i årskurserna 1–3
 • använda grundläggande begrepp, lagar och metoder för att lösa uppgifter inom områdena algebra och sannolikhet
 • använda digitala verktyg för att uttrycka och bearbeta ett matematiskt innehåll
 • skriftligt och muntligt, på ett tydligt sätt och anpassat till mottagaren kommunicera delkursens innehåll med stöd av relevanta referenser.

4.
Anpassning, samband och förändring samt statistik, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • med grund i aktuella styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet redogöra för och reflektera över anpassning av undervisning utifrån individers och elevgruppers specifika behov
 • analysera den egna elevgruppens behov och genom kollegiala samtal utveckla sin undervisning utifrån dessa behov
 • beskriva och förklara grundläggande begrepp, lagar och metoder inom områdena samband och förändring samt statistik och som utgör baskunskaper för undervisning i årskurserna 1–3
 • använda grundläggande begrepp, lagar och metoder för att lösa uppgifter inom områdena samband och förändring samt statistik
 • kritiskt granska statistiska undersökningar och utifrån granskningen reflektera över etiska och samhälleliga aspekter
 • skriftligt och muntligt, på ett tydligt sätt och anpassat till mottagaren kommunicera delkursens innehåll med stöd av relevanta referenser.

Innehåll

I kursen studeras aktuell forskning och vetenskapliga teorier som behandlar planering, genomförande och utvärdering av matematikundervisning; hur olika arbetssätt och arbetsformer kan bidra till elevers kunskapsutveckling samt hur undervisningen kan anpassas efter individer och gruppers specifika behov.

Det matematiska innehållet i kursen är uppdelat på områdena tal och aritmetik, geometri, algebra, sannolikhet, samband och förändringar samt statistik. Innehållet behandlas såväl ur ett matematiskt som ur ett didaktiskt perspektiv. I kursen används digital teknik för att undersöka, uttrycka och bearbeta ett matematiskt innehåll.

I kursen ges studenten möjlighet att reflektera över sitt eget och sina elevers lärande samt över undervisning och lärande i matematik utifrån inkludering, genus, samt relationella och etiska perspektiv. Genom samarbete med medstudenter betonas kollegiala samtal som en form för utveckling av såväl egna kunskaper som den egna matematikundervisningen. Kursens innehåll relateras till den studerandes erfarenheter av undervisning i matematik och några av kursens uppgifter är kopplade till den egna praktiken.

Delkurser

1.
Kommunikation, problemlösning och tal, 7,5 högskolepoäng
2.
Planering, resonemang och geometri, 7,5 högskolepoäng
3.
Bedömning, algebra och sannolikhet, 7,5 högskolepoäng
4.
Anpassning, samband och förändring samt statistik, 7,5 högskolepoäng

Examinationsformer

Samtliga delkurser examineras genom seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter samt salstentamina.

Arbetsformer

Föreläsningar, arbete i studiegrupper samt gruppdiskussioner.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För betyget väl godkänd på hel kurs krävs minst väl godkänd i tre av fyra delkurser och betyget godkänd i den fjärde delkursen.

Betygsrapportering:

 • Kommunikation, problemlösning och tal, 7,5 hp, U - VG
 • Planering, resonemang och geometri, 7,5 hp, U - VG
 • Bedömning, algebra och sannolikhet, 7,5 hp, U - VG
 • Anpassning, samband och förändring samt statistik, 7,5 hp, U - VG

Förkunskapskrav

 • Lärarexamen

Övrigt

För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du ha en behörighetsgivande lärarexamen samt vara anställd av staten, en kommun eller fristående skola och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande. Du som är anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet kan också gå kurser inom Lärarlyftet.