Kursplan

Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi

Kurskod
GMC2AH
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Medicinsk vetenskap (MCA)
Ämnesgrupp
Medicin
Utbildningsområde
Medicinska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-08-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • förklara humana cellers grundläggande funktioner och hur celler samverkar i olika typer av vävnader
  • beskriva anatomin hos kroppens organ och organsystem
  • redogöra för funktion hos och interaktion mellan kroppens organ och organsystem under normala fysiologiska förhållanden
  • skildra hur förändringar i fysiologiska förhållanden påverkar celler, vävnader, organ, organsystem och hela organismen
  • självständigt genomföra praktisk fysiologilaboration, samt reflektera över uppkomna resultat.

Innehåll

I kursen studeras grundläggande cellbiologi och vävnadslära, samt utseende och funktion hos olika organ och organsystem, såsom rörelseapparaten, cirkulations- ,respirations- , immun- , matspjälknings- , nerv- , endokrina- , urinvägs- och fortplantnings-systemet. I kursen studeras också organsystemens funktion och relation till varandra i upprätthållandet av kroppens homeostas, som bland annat näringshantering och energiomsättning, vätske- och pH-balans.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga tentamina samt skriftlig laborationsrapport.

Arbetsformer

Föreläsningar samt nätbaserade seminarier, forum och fysiologilaboration.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Betyg rapporteras enligt följande moment:

  • MOM 1. Uppbyggnad, organisation, 2,0 hp
  • MOM 2. Andning, cirkulation, försvar, näring, vätska, 6,0 hp
  • MOM 3. Rörelse, styrning, reglering, reproduktion, 6,5 hp
  • MOM4. Fysiologilaboration, 0,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar MC1076.