Kursplan

Musikproduktionsanalys

Kurskod
GLP2RK
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-09-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-09-09.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • analysera musikproduktioner samt diskutera deras förutsättningar och begränsningar
  • genomföra och i både muntlig och skriftlig form redovisa musikproduktionsanalyser
  • planera, genomföra och redovisa en musikproduktion

Innehåll

I kursen introduceras modeller, perspektiv och metoder för analys av musikproduktioner. Kursen innehåller egna analyser av olika inspelningar samt redogör för olika musikteoretiska begrepp. Kursen omfattar också analyser och imitation av en befintlig musikproduktion samt ger möjlighet till valbar produktionsuppgift genom transformation mellan musikgenrer.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga analysuppgifter och redovisande seminarier samt genom en musikproduktion med tillhörande skriftlig dokumentation.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på samtliga moduler.
För att få Väl godkänd på hela kursen, krävs betyget Väl godkänd på modul 4 samt på två av de övriga modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Analysuppgift 1 (1,5 hp)
Modul 2: Analysuppgift 2 (1,5 hp)
Modul 3: Analysuppgift 3 (1,5 hp)
Modul 4: Produktionsprojekt (3 hp)

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

För att kunna genomföra studierna krävs tillgång till en bredbandsuppkopplad dator med ljudkort och DAW.

Ersätter GLP29V.