Kursplan

Kandidatexamensarbete i Ljud- och musikproduktion

Kurskod
GLP2NN
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2021-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-12.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • i tal och skrift teoretiskt motivera samt i tillämpad form visa förtrogenhet med vetenskapligt hantverk
  • på ett välstrukturerat sätt i skrift redovisa för ett utvalt delområde inom ramen för huvudområdet Ljud- och musikproduktion
  • planera, genomföra och redovisa ett examensarbete
  • genomföra välstrukturerad kritisk och konstruktiv granskning av vetenskapliga arbeten.

Innehåll

Under kursen initieras, planeras och genomförs en självständig undersökning med stöd av handledare, som redovisas i form av ett examensarbete. Inom ramen för examensarbetet finns möjlighet att genomföra en audiovisuell produktion som del av undersökningen. Avslutningsvis försvaras examensarbetet offentligt vid ett slutseminarium vilket även inbegriper opponering på ett annat examensarbete.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande på seminarier, i handledning samt inlämningar av skriftliga inlämningsuppgifter. Examensarbetet examineras genom att studenten försvarar sitt examensarbete vid ett slutseminarium.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning samt ett obligatoriskt slutseminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 90 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kursen Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter delkurs 3 Kandidatexamensarbete, 15 hp i kursen Fördjupningskurs i Ljud- och musikproduktion med kandidatexamensarbete, 30 hp (GLP2FZ).

Rätten till handledning upphör i och med att kursen avslutas.