Kursplan

Inspelning i studio för Musik- och ljuddesign

Kurskod
GLP29U
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-06-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för inspelningsstudions uppbyggnad och funktioner
  • skriftligt redogöra för ljudteknikers och musikproducenters roller i inspelningsprocessen
  • planera, genomföra och redovisa en flerkanalsinspelning i studio med akustiska musikinstrument.

Innehåll

I centrum för kursen står mångkanalsinspelning av musik med företrädesvis akustiska instrument. Studenten planerar, genomför och redovisar produktioner, där moment som planering inklusive iordningsställande av studion, inspelning och mixning förekommer. Ljudteknikerns och musikproducentens roll i inspelningsprocessen uppmärksammas.

Examinationsformer

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig seminarieredovisning (moment 3: Musikproducentens roll) samt två genomförda musikproduktioner med tillhörande skriftliga rapporter (moment 1 & 2: Studioinspelning 1 resp. Studioinspelning 2).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledda musikproduktioner.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på momenten Studioinspelning 2 och Musikproducentens roll.
En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Moment 1: Studioinspelning 1 - 2 hp
Moment 2: Studioinspelning 2 - 3,5 hp
Moment 3: Musikproducentens roll - 2 hp

Förkunskapskrav

  • Audioteknologi 2, 7,5 hp (Mittuniversitetet)

Övrigt

För att kunna genomföra studierna krävs tillgång till en bredbandsuppkopplad dator med ljudkort och programvara för musik- och ljudproduktion (DAW). Dessutom behövs en mobil inspelningsutrustning. Det sistnämnda innebär tillgång till mikrofoner med tillhörande kablar och en bärbar dator.

Ersätter LP1058.
Denna kurs kan inte användas i en examen tillsammans med kursen Inspelning i studio.