Kursplan

Musikproduktion i praktiken

Kurskod
GLP29T
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-06-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra ljud- eller musikproduktioner eller delar därav i professionella miljöer
  • i skriftlig form redovisa och kritiskt värdera sambandet mellan musikproduktionsutbildning och yrkesmässig ljud- eller musikproduktion
  • värdera och diskutera en kurskamrats skriftliga rapport om dennes praktikförlagda lärande.

Innehåll

Studenten genomför ett produktionsprojekt med stark anknytning till arbetslivet: förlagt till ett företag (eller motsvarande) eller på egen hand i entreprenöriell anda. Innan det praktikförlagda arbetet inleds, skriver studenten en plan som bl a innehåller förslag till litteratur. Godkänd plan krävs för att börja det praktikförlagda arbetet. Under projektarbetet strävar studenten mot en förståelse för yrkesarbetets problemställningar och -lösningar. En rapport skrivs i anslutning till den arbetsplatsförlagda utbildningen. I rapporten reflekterar studenten kring sambandet mellan utbildning och yrkesverksamhet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en skriftlig rapport som behandlas vid seminarium. Vid seminariet sker opponering på en kurskamrats rapport.

Arbetsformer

Studenten deltar i handledning och ett avslutande seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

Förkunskapskrav

  • Minst 45 hp inom programmet Musik- och ljuddesign

Övrigt

Ersätter LP1031.