Kursplan

Audiovisuell gestaltning

Kurskod
GLP234
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-05-21.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en audiovisuell produktion inom en bestämd tidsram
  • formulera egna lärandemål inför produktionsuppgiften och utifrån dessa utvärdera sitt lärande
  • bedöma egna och andras audiovisuella produktioner i fråga om målgruppsanpassning, arbetsprocess samt teknisk och gestaltande utformning.

Innehåll

Inom ramen av ett grupparbete initierar studenten en audiovisuell gestaltning. Enskilt eller i par planerar, leder, genomför och redovisar studenten produktionen. Studenten genomför en litteratursökning av relevans för projektet. Resultat och erfarenheter kommuniceras såväl muntligt som skriftligt. Vid kursens avslutning värderar och diskuterar studenten ett produktionsprojekt som utförts av en kurskamrat.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en audiovisuell produktion med tillhörande skriftlig dokumentation, samt genom ett opponeringsförfarande i seminarieform.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, litteraturläsning och produktionsarbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Pitch - 3 hp
Modul 2: Produktion - 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • 30 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter LP1069.