Kursplan

Kinesiska I med didaktisk inriktning

Kurskod
GKI2W3
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-04-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-04-28.

Lärandemål

Kursen ämnar att ge den studerande grundläggande kunskaper i det kinesiska språket, vilket förbereder den studerande inför kommande profession som språklärare. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet 1, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • beskriva grundläggande termer inom kinesisk fonetik
 • förstå kinesiskt talspråk kring vardagliga ämnen
 • kommunicera muntligt på kinesiska i olika sammanhang
 • tillämpa presentationsteknik i muntliga presentationer.

2.
Skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och tillämpa centrala grammatiska begrepp i analys av enklare kinesiska texter
 • tillämpa grundläggande kinesisk grammatik genom att skriva enklare texter
 • använda en grundläggande kinesisk vokabulär
 • översätta enklare meningar från kinesiska till svenska och vice versa.

3.
Kinesisk kultur, 4,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och diskutera aspekter inom den kinesiska kulturen
 • redogöra för sociala normer och kulturella värderingar i Kina
 • behärska ett antal centrala begrepp och uttryck som är nödvändiga för att kunna analysera och diskutera kinesiska traditioner och kinesisk kultur
 • tolka texter om kulturella teman, skrivna med förenklade kinesiska tecken
 • diskutera vad kinesisk kultur i språkundervisningen kan innebära.

4.
Kinesiska tecken, 4,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • göra enklare analyser på uppbyggnaden av kinesiskans tecken och på så vis kunna slå upp kända tecken i en ordbok
 • skriva de vanligast förekommande tecknen med korrekt streckordning
 • redogöra för och förklara grunderna i det kinesiska skriftsystemet
 • redogöra för de grundläggande tecknens betydelse samt aktivt skapa meningar med dessa tecken
 • redogöra för de kinesiska tecknens historia och utveckling
 • reflektera över kinesiska teckens roll i språkundervisningen.

5.
Språkdidaktik 1A, 6 högskolepoäng

Delkursen syftar till att ge den studerande en introduktion till språkdidaktik. Delkursen ger en teoretisk grund och kompletterar de övriga delkursernas innehåll som förberedelse för den kommande yrkesrollen.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • diskutera hur de främmande språkens ställning i skola och samhälle utvecklats historiskt och debatteras idag
 • redogöra för centrala språkinlärningsteorier och diskutera deras betydelse för språkundervisningen
 • redogöra för skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
 • på svenska diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och skolans styrdokument.

6.
Språkdidaktik 1B, 6 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att den studerande befäster och fördjupar sina språkdidaktiska kunskaper och färdigheter samt utvecklar förtrogenhet med språkundervisning i grund- och gymnasieskolan. Delkursen ska även leda till ökad medvetenhet om elevers generella och specifika förutsättningar för språklärande. Ytterligare ett mål är att den studerande utvecklar sin förmåga att relatera sina övriga språkstudier till ett yrkesprofessionellt perspektiv som språklärare. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • med utgångspunkt i elevers kunskapsbehov och individuella förutsättningar för lärande, diskutera innehåll och arbetssätt för undervisningen med hänsyn till målgrupp, skolans styrdokument och relevant forskning
 • diskutera och ta ställning till centrala språkinlärningsteorier utifrån relevant och aktuellt forskning samt egna erfarenheter av språkundervisning
 • diskutera och redogöra för relevanta bedömningar av elevers muntliga och skriftliga prestationer med utgångspunkt i olika teorier om bedömning och skolans styrdokument
 • diskutera kultur i språkundervisning och använda sig av olika källor samt kritiskt ta ställning till olika tolkningar av kulturbegreppet och interkulturell kompetens.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet 1, 7,5 hp
Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp
Delkurs 3. Kinesisk kultur, 4,5 hp
Delkurs 4. Kinesiska tecken, 4,5 hp

De studerande läser sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik 1A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik 1B, 6 hp
De studerande som läser kinesiska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik 1A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 6, Språkdidaktik 1B.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet 1, 7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en genomgång av den kinesiska fonetikens huvuddrag samt praktiska uttalsövningar. I delkursen ingår också varierade övningar i att förstå det kinesiska talspråket och att kommunicera muntligt kring vardagliga situationer. Delkursen ger verktyg för att planera och genomföra strukturerade muntliga presentationer. Som förberedelse för yrkesrollen får den studerande också skriftligt reflektera kring fonetik och uttalsinlärning utifrån ett didaktiskt perspektiv.

2.
Skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 högskolepoäng

Delkursen består av en grundläggande översikt av den kinesiska grammatikens byggstenar, genom studium av dialoger och andra enklare texter. Dessutom innehåller delkursen övningar för att utveckla läs- och skrivkunskaper.

3.
Kinesisk kultur, 4,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av kinesisk kultur och kinesiska traditioner. Dessa studier möjliggör förståelse för sociala normer och grundläggande värderingar i Kina samt för olika kulturer, både i det moderna och det traditionella kinesiska samhället. Delkursen introducerar och innehåller övningar i presentationsteknik och muntliga presentationer i relevanta ämnen.

4.
Kinesiska tecken, 4,5 högskolepoäng

Delkursen består av grundläggande studier av det kinesiska teckensystemet, inklusive övningar i att tyda och analysera kinesiska tecken, skriva tecken för hand samt läsning av digitaliserade tecken i olika typsnitt. Dessutom ger delkursen träning i att använda kinesiska ordböcker, tryckta och webbaserade.

5.
Språkdidaktik 1A, 6 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion till språkdidaktik och till de centrala frågor som rör språkundervisningens innehåll och utformning i relation till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och skolans styrdokument. De främmande språkens roll och utveckling i svensk skola behandlas i en historisk tillbakablick. Centrala inslag är dels ett grundläggande studium av teorier kring språklärande, dels diskussioner kring språkdidaktiska frågeställningar. Genom att också studera aktuella styrdokument i form av läroplan, kurs- och ämnesplan för de moderna språken behandlas relationen mellan teorierna och skolämnets innehåll. På så sätt kopplas de övriga delkursernas innehåll till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språkläraren i skolan.

6.
Språkdidaktik 1B, 6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier knutna till olika aspekter av språkinlärning och språkundervisning och en diskussion av dessa teoriers relevans för språkundervisningen. Den studerande jämför olika teorier och modeller om språkinlärning och får inblick i nationell och internationell forskning om flerspråkighet. Genom praktiska övningar uppövas den studerandes vetenskapliga förhållningssätt samt förmåga att självständigt värdera olika teorier. Den studerande fördjupar sig i skolans styrdokument och olika teorier om bedömning och tränar på att använda olika bedömningsmodeller som används inom språkundervisning. Genom praktiska övningar uppövas förmågan att undervisa om kulturella företeelser och att tillämpa teoretiska kunskaper om kulturens roll i språkundervisningen.

Examinationsformer

Delkurs 1
 • Aktivt deltagande på seminarier
 • Muntliga redovisningar
 • Muntlig tentamen
Delkurs 2, 3 och 4
 • Aktivt deltagande på seminarier
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Skriftlig tentamen
Delkurs 5 och 6
 • Aktivt deltagande på seminarier
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Muntliga presentationer

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningen sker på kinesiska, svenska och engelska, utom i delkurs 5 och 6 där undervisningen huvudsakligen sker på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
 • Muntlig språkfärdighet 1 - 7,5 hp
 • Skriftlig språkfärdighet 1 - 7,5 hp
 • Kinesisk kultur - 4,5 hp
 • Kinesiska tecken - 4,5 hp
 • Språkdidaktik 1A - 6 hp
 • Språkdidaktik 1B - 6 hp

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Kinesiska 3

Övrigt

Om kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart under max två dagar.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Ersätter GKI2MX.