Kursplan

Kinesiska: Kandidatexamensarbete

Kurskod
GKI2QA
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2021-05-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-26.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • systematiskt redogöra för ett valt forskningsområde inom antingen kinesisk litteratur, lingvistik, kulturella studier, kinesiskt samhälle eller att lära/undervisa kinesiska som andraspråk
  • definiera en frågeställning inom detta forskningsområde
  • framställa en studieplan som kan fullföljas på ett självständigt sätt inom en bestämd tidsperiod
  • utföra en studie med ett lämpligt val av forskningsmetod och teoretisk tillämpning
  • skriftligt presentera och argumentera för sina resultat på ett korrekt akademiskt språk
  • framställa ett färdigt examensarbete, på kinesiska eller engelska, och använda korrekt formalia
  • presentera och argumentera för sin studie med hög kommunikativ kompetens
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.

Innehåll

Kursen består av ett individuellt projekt inom något av ämnesområdena kinesisk litteratur, lingvistik, kulturella studier, kinesiskt samhälle eller att lära/undervisa kinesiska som andraspråk. Studenten tränas i att bedriva forskning och producerar självständigt ett examensarbete i enlighet med akademisk formalia. Examensarbetet skrivs på kinesiska med en längd på 4000 till 6000 tecken. Den kan också skrivas på engelska, med examinators tillstånd, med en längd på 5000-6000 ord. Det färdiga examensarbetet försvaras på ett seminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och ett examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats samt genom att studenten presenterar och försvarar sitt eget arbete muntligt och opponerar på en annan students arbete.

Arbetsformer

Undervisningen består av obligatoriska seminarier och individuell handledning. Kinesiska används som undervisningsspråk, med engelska som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modulerna 3 och 4.

Betygsrapportering:
Modul 1: Problemformulering - 1,5 hp (U-G)
Modul 2: Forskningsplan - 1,5 hp (U-G)
Modul 3: Examensarbete - 9 hp (U-VG)
Modul 4: Muntlig presentation och försvar samt opposition - 3hp (U-VG)

Förkunskapskrav

  • 165 hp på grundnivå, varav 90 hp inom huvudområdet kinesiska, inklusive kurserna Kinesiska i tal och skrift IV, 15 hp och Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande, 7,5 hp samt tre av följande kurser: Kinesisk modern litteratur I, 7,5 hp; Kinesisk lingvistik, 7,5 hp; Kinesisk traditionell filosofi, 7,5 hp; Kinesiska: Det kinesiska samhället, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter KI2011 och GKI2HU.

För nätbaserad kurs krävs att studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.